Cardxu Cardxu Bronze Identity verified

Cardxu's profile

Trading volumes
 • BTC 0 BTC
 • ETH 0 ETH
 • BCH 0 BCH
 • BSV 0 BSV
 • LTC 0 LTC
 • DASH 0 DASH
 • GIN 532 GIN
 • NTY 900,000 NTY
 • $2,657.37
Number of successful trades 11
Number of trading partners 10
Positive feedback 46% (6 x / 7 x )
Rank Bronze Bronze
Identity verified Identity verified Yes
Phone number Verified Verified
Country of residence Vietnam
Nationality Vietnam
Account created 5 months ago
Last seen 8 days ago

Comments from trading partners

 • chưa xác nhận thanh toán giao dịch đã thành công

 • Tôi chưa nhận đươc tiền từ người mua

 • Tôi không nhận được tiền từ người mua, mà số 50 Gin của tôi trong balance cũng không còn Scam

 • Tôi chưa nhận được tiền từ người mua này

 • Very good

Buy Ginero token from Cardxu

GIN
 • ₫5,000 / GIN
 • Vietcombank
 • Max.: 400 GIN
Buy GIN

Sell Nexty to Cardxu

NTY
 • ₫1 / NTY
 • Vietcombank
 • Max.: 10,000,000 NTY
Sell NTY