Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Bitcoin Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫4,663,532 ₫83,010,530 ₫83M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫4,399,558 ₫83,010,530 ₫83M 0.053 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫4,107,292 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.05 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫6,875,607 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫6,407,375 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫4,600,167 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.056 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫2,792,958 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫7,257,585 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.08835 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫4,928,750 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.06 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫6,488,700 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫5,010,896 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫6,243,084 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.076 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫3,548,700 ₫82,145,837 ₫82.1M 0.0432 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫4,042,924 ₫81,281,144 ₫81.3M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫219,459 ₫81,281,144 ₫81.3M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫2,088,925 ₫81,281,144 ₫81.3M 0.0257 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫174,754 ₫81,281,144 ₫81.3M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫3,193,918 ₫79,847,942 ₫79.8M 0.04 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫397,189 ₫79,437,895 ₫79.4M 0.005 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫937,784 ₫79,071,151 ₫79.1M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank BVNT_Prop Bạc Đã xác minh danh tính ₫77,615,340 ₫77,615,340 ₫77.6M 1 BTC (0.01 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.00253992 BTC ₫86,475,581 ₫86.5M ₫219,641 alex Bạc Đã xác minh danh tính VPBank
0.00203 BTC (0.00143 BTC) ₫87,775,116 ₫87.8M ₫178,183 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.00434 BTC (0.00281 BTC) ₫88,018,326 ₫88M ₫382,000 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.001928 BTC ₫88,278,033 ₫88.3M ₫170,200 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.001 BTC ₫88,278,279 ₫88.3M ₫88,278 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫88,469,819 ₫88.5M ₫106,164 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.00065894 BTC ₫90,477,279 ₫90.5M ₫59,619 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫90,799,360 ₫90.8M ₫181,599 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫90,799,360 ₫90.8M ₫115,515 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫90,799,360 ₫90.8M ₫767,255 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0011039 BTC ₫90,799,360 ₫90.8M ₫100,233 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫91,664,116 ₫91.7M ₫65,998 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫91,664,116 ₫91.7M ₫54,998 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫91,664,116 ₫91.7M ₫112,137 pvthanh20 Đồng Vietcombank