Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Bitcoin Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫12,650,891 ₫225,184,967 ₫225.2M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫11,934,803 ₫225,184,967 ₫225.2M 0.053 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫19,687,851 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.08835 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫1,114,196 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.005 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫18,651,649 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫17,381,465 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫12,479,000 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.056 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫2,642,874 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫7,576,536 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫9,626,657 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.0432 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫13,370,357 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.06 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫8,913,572 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.04 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫17,602,076 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫13,593,197 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫16,935,786 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.076 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫11,141,965 ₫222,839,291 ₫222.8M 0.05 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫10,967,352 ₫220,493,614 ₫220.5M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫595,333 ₫220,493,614 ₫220.5M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫5,666,686 ₫220,493,614 ₫220.5M 0.0257 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫13,009,123 ₫220,493,614 ₫220.5M 0.059 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫474,061 ₫220,493,614 ₫220.5M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.1 BTC (0.05 BTC) ₫234,705,814 ₫234.7M ₫23,470,581 unknown Đồng Đã xác minh danh tính MB
0.0017 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫418,950 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.00065894 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫162,390 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.001528 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫376,562 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫246,441,105 ₫246.4M ₫313,843 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫492,882 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫313,522 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫246,441,105 ₫246.4M ₫2,082,427 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫2,464,411 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0011039 BTC ₫246,441,105 ₫246.4M ₫272,046 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00062518 BTC ₫248,788,163 ₫248.8M ₫155,537 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫248,788,163 ₫248.8M ₫179,127 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫248,788,163 ₫248.8M ₫149,273 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫248,788,163 ₫248.8M ₫304,355 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫248,788,163 ₫248.8M ₫381,890 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫248,788,163 ₫248.8M ₫298,546 thu.htx199x Đồng Vietcombank