Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính ₫181,875,000 ₫181,875,000 ₫181.9M 1 BTC (0.01 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫10,112,400 ₫180,000,000 ₫180M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫9,540,000 ₫180,000,000 ₫180M 0.053 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫15,737,344 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.08835 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫890,625 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.005 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫14,909,062 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫13,893,750 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫9,975,000 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.056 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫2,112,562 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫6,056,250 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫7,695,000 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.0432 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫10,687,500 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.06 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫7,125,000 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.04 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫14,070,094 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫10,865,625 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫13,537,500 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.076 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫8,906,250 ₫178,125,000 ₫178.1M 0.05 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫8,766,675 ₫176,250,000 ₫176.3M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫475,875 ₫176,250,000 ₫176.3M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫4,529,625 ₫176,250,000 ₫176.3M 0.0257 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫10,398,750 ₫176,250,000 ₫176.3M 0.059 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫378,938 ₫176,250,000 ₫176.3M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.001528 BTC ₫196,983,907 ₫197M ₫300,991 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫196,983,907 ₫197M ₫250,859 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫196,983,907 ₫197M ₫393,968 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫196,983,907 ₫197M ₫250,603 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫196,983,907 ₫197M ₫1,664,514 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫196,983,907 ₫197M ₫1,969,839 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫198,859,944 ₫198.9M ₫143,179 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫198,859,944 ₫198.9M ₫119,316 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫198,859,944 ₫198.9M ₫243,275 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫198,859,944 ₫198.9M ₫305,250 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫198,859,944 ₫198.9M ₫238,632 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.05 BTC (0.01 BTC) ₫202,612,019 ₫202.6M ₫10,130,601 BVNT_Prop Vàng Đã xác minh danh tính Vietcombank
0.00109839 BTC ₫240,858,863 ₫240.9M ₫264,557 minhbh199x Đồng VPBank