Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Bitcoin Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank BVNT_Prop Bạc Đã xác minh danh tính ₫206,889,044 ₫206,889,044 ₫206.9M 1 BTC (0.01 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫11,503,201 ₫204,756,167 ₫204.8M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫10,852,077 ₫204,756,167 ₫204.8M 0.053 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫10,131,165 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.05 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫1,013,116 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.005 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫16,959,569 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫15,804,617 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫11,346,904 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.056 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫2,403,112 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫6,889,192 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫17,901,768 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.08835 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫12,157,397 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.06 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫8,104,932 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.04 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫16,005,214 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫12,360,021 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫15,399,370 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.076 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫8,753,326 ₫202,623,291 ₫202.6M 0.0432 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫9,972,393 ₫200,490,414 ₫200.5M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫541,324 ₫200,490,414 ₫200.5M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫5,152,604 ₫200,490,414 ₫200.5M 0.0257 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫11,828,934 ₫200,490,414 ₫200.5M 0.059 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫431,054 ₫200,490,414 ₫200.5M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.1 BTC (0.02 BTC) ₫215,464,240 ₫215.5M ₫21,546,424 unknown Đồng Đã xác minh danh tính MB
1 BTC (0.01 BTC) ₫219,730,858 ₫219.7M ₫219,730,858 BVNT_Prop Bạc Đã xác minh danh tính Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫223,997,477 ₫224M ₫285,261 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0011039 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫247,271 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫2,239,975 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫223,997,477 ₫224M ₫1,892,779 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫284,970 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫447,995 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.001528 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫342,268 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00065894 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫147,601 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0017 BTC ₫223,997,477 ₫224M ₫380,796 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.00062518 BTC ₫226,130,786 ₫226.1M ₫141,372 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫226,130,786 ₫226.1M ₫271,357 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫226,130,786 ₫226.1M ₫347,111 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫226,130,786 ₫226.1M ₫276,637 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫226,130,786 ₫226.1M ₫135,678 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫226,130,786 ₫226.1M ₫162,814 Minhchien.389 Đồng Vietcombank