Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫9,115,546 ₫162,256,074 ₫162.3M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫8,599,572 ₫162,256,074 ₫162.3M 0.053 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫14,185,998 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.08835 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫802,830 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.005 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫13,439,366 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫12,524,141 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫8,991,691 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.056 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫1,904,312 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫5,459,241 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫6,936,447 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.0432 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫9,633,954 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.06 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫6,422,636 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.04 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫12,683,101 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫9,794,520 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫12,203,009 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.076 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫8,028,295 ₫160,565,907 ₫160.6M 0.05 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫7,902,479 ₫158,875,740 ₫158.9M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫428,964 ₫158,875,740 ₫158.9M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫4,083,106 ₫158,875,740 ₫158.9M 0.0257 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫9,373,669 ₫158,875,740 ₫158.9M 0.059 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫341,583 ₫158,875,740 ₫158.9M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
0.001528 BTC ₫177,579,663 ₫177.6M ₫271,342 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫177,579,663 ₫177.6M ₫226,148 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫177,579,663 ₫177.6M ₫355,159 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫177,579,663 ₫177.6M ₫225,917 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫177,579,663 ₫177.6M ₫1,500,548 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫177,579,663 ₫177.6M ₫1,775,797 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫179,270,898 ₫179.3M ₫129,075 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫179,270,898 ₫179.3M ₫107,563 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫179,270,898 ₫179.3M ₫219,311 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫179,270,898 ₫179.3M ₫275,181 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫179,270,898 ₫179.3M ₫215,125 thu.htx199x Đồng Vietcombank