Bitcoin / Đồng Việt Nam Số dư khả dụng: 0 BTC Bitcoin Nạp coin

Mua Bitcoin

Bán Bitcoin

Giá hỏi mua - ĐH mua

Ngân hàng Người mua Khối lượng GD Giá Số lượng (Tối thiểu)
Vietcombank azatovsky Đồng ₫1,222,271,884 ₫122,227,188 ₫122.2M 10 BTC (1 BTC)
Vietcombank BVNT_Prop Bạc Đã xác minh danh tính ₫113,198,346 ₫119,156,153 ₫119.2M 0.95 BTC (0.05 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫6,625,180 ₫117,927,740 ₫117.9M 0.05618 BTC
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫6,250,170 ₫117,927,740 ₫117.9M 0.053 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫583,497 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.005 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫5,041,411 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.0432 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫9,767,734 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.0837 BTC (0.05309 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫9,102,547 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.078 BTC (0.06656 BTC)
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫6,535,162 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.056 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫1,384,054 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.01186 BTC (0.00841 BTC)
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫3,967,777 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.034 BTC
Vietcombank pvthanh20 Đồng ₫10,310,385 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.08835 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫7,001,960 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.06 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫4,667,973 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.04 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫9,218,080 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.07899 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫7,118,659 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.061 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫8,869,149 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.076 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫5,834,966 ₫116,699,326 ₫116.7M 0.05 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫5,743,523 ₫115,470,912 ₫115.5M 0.04974 BTC
Vietcombank thu.htx199x Đồng ₫311,771 ₫115,470,912 ₫115.5M 0.0027 BTC (0.0017 BTC)
Vietcombank Xuanxanh Đồng ₫2,967,602 ₫115,470,912 ₫115.5M 0.0257 BTC
Vietcombank HienVuTN Đồng ₫6,812,784 ₫115,470,912 ₫115.5M 0.059 BTC
Vietcombank Minhchien.389 Đồng ₫248,262 ₫115,470,912 ₫115.5M 0.00215 BTC (0.00144 BTC)

Giá chào bán - ĐH bán

Số lượng (Tối thiểu) Giá Khối lượng GD Người bán Ngân hàng
1 BTC (0.05 BTC) ₫126,572,149 ₫126.6M ₫126,572,149 BVNT_Prop Bạc Đã xác minh danh tính Vietcombank
0.001528 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫197,158 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.0011039 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫142,436 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.01 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫1,290,299 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.1 BTC (0.05 BTC) ₫129,029,860 ₫129M ₫12,902,986 unknown Đồng Đã xác minh danh tính MB
0.00845 BTC (0.00691 BTC) ₫129,029,860 ₫129M ₫1,090,302 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012722 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫164,152 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.002 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫258,060 Xuanxanh Đồng Vietcombank
0.0012735 BTC (0.00076948 BTC) ₫129,029,860 ₫129M ₫164,320 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00073 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫94,192 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.00065894 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫85,023 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0017 BTC ₫129,029,860 ₫129M ₫219,351 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.001535 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫199,947 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00122335 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫159,352 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.0012 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫156,310 thu.htx199x Đồng Vietcombank
0.0006 BTC (0.0004 BTC) ₫130,258,716 ₫130.3M ₫78,155 HienVuTN Đồng Vietcombank
0.00072 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫93,786 Minhchien.389 Đồng Vietcombank
0.00062518 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫81,435 pvthanh20 Đồng Vietcombank
0.001 BTC ₫130,258,716 ₫130.3M ₫130,259 pvthanh20 Đồng Vietcombank